motto

Kariéra

V ECONOMIC CONSULTING Váš potenciál je limitovaný iba Vaším vlastným talentom a ochotou preukázať výkon s dôrazom na výsledky. Ponúkame jedinečnú kariéru v skúsených tímoch s príležitosťami v účtovníctve, internom audite, znaleckom oceňovaní, mzdovej administratíve, daňovom poradenstve, reportingu, controllingu a výkazníctve v rámci slovenského trhu. Hľadáme talentovaných študentov účtovných, finančných alebo matematických univerzitných programov, ako aj absolventov a odborníkov špecializujúcich sa v týchto oblastiach. Naši ľudia sú tým najcennejším aktívom, takže im umožňujeme rásť spolu s nami.

Pracovné príležitosti

Mzdoví špecialisti

Mzdoví špecialisti sú zodpovední za kompletnú administráciu mzdového a odmenového systému našich klientov a ich zamestnancov, sú školení pracovať s tabuľkovými procesormi a mzdovými administratívnymi systémami administration software.

Účtovní konzultanti

Účtovní konzultanti sú trenovaní tak, aby sa z nich raz stali nezávislí účtovníci, ktorí by boli schopní nezávisle a samostatne pripravovať a reportovať finančné výkazy, nákladové analýzy a manažérske prehľady, navrhovať vhodné controllingové rozstavy pre našich klientov a boli schopní konzultovať finančnú situáciu klienta vo všetkých ohľadoch a poskytnúť bežné daňové konzultácie.

Hlavní účtovníci

Hlavní účtovníci sú schopní nezávisle a samostatne pripraviť finančné výkazy podľa US GAAP alebo IFRS pravidiel pripravovať a reportovať finančné výkazy, nákladové analýzy a manažérske prehľady, navrhovať vhodné controllingové rozstavy pre našich klientov a boli schopní konzultovať finančnú situáciu klienta vo všetkých ohľadoch. Od Hlavných účtovníkov sa očakáva, že raz absolvujú skúšky licencovaného daňového poradcu.

Licencovaní daňoví poradcovia

Licencovaný daňový poradca by mal byť schopný samostatne a pohotovo poskytnúť daňové poradenstvo na všetky komplexné daňové problémy, ako aj konzultovať opatrenia, ktoré by mali naši klienti prijať tak, aby predchádzali prípadným materiálnym pokutám od orgánov verejnej moci z titulu nevhodných obchodných koncepcií.

Kariérny rozvoj

Čo znamená kariérny rozvoj pre ECONOMIC CONSULTING?

Neprestajne sa snažíme zlepšiť náš program školení a spokojnosť našich zamestnancov s cieľom hlbšie rozvíjať a udržať si loajálnych, skúsených a cenných ľudí, z ktorých sa raz môžu stať Team Manager-i.

Výkon každého zamestnanca je hodnotený na pravidelnej báze spolu s Team Manager-om alebo Managing Director-om, a naopak, pri porovnávaní s vopred odsúhlasenými prioritami (MBO), merajúc stanovené ciele s dosiahnutými výsledkami. Spätná väzba na základe dotazníkov od klientov vo vzťahu k pracovnému výkonu zodpovedných zamestnancov je taktisto každoročne diskutovaná. Kariérny rast je závislý iba od úrovne v akej sú zamestnanci schopní plniť si ich pracovné úlohy, preukázania nezávisloti v rozhodovaní, časovej dôslednosti a schopnosti rýchlo a efektívne sa učiť.

Aký výkon hodnotíme?

Riadenie kariéry je proces prostredníctvom ktorého manažéri z ECONOMIC CONSULTING vyberajú, hodnotia, priraďujú a rozvíjajú schopnosti a predpoklady zamestnancov, za účelom vytvoriť zdroj kvalifikovaných špecialistov tak, aby sa zabezpečili budúce požiadavky našej organizácie pre jej rast v oblasti ľudských zdrojov.

Každý zamestnanec je meraný na základe našich Six Sigma:

Zamestnanecké výhody

Ako žiadať

Zašlite nám Váš životopis a krátky sprievodný list objasňujúci dôvody prečo chcete pracovať v našom tíme, zahrňujúci aspoň 1 referenciu vzťahujúcu sa k pracovnému alebo študijnému výkonu (spolužiak, bývalý kolega, professor, klient) s ich telefonickými kontaktnými údajmi na emailovú office@ec-sk.sk. Odporúčame vopred si zabezpečiť u referenta súhlas s telefonickým kontaktovaním.

Výberový process pozostáva z 3 stupňov:

1. stupeň

Váš životopis je preskúmaný naším HR Generalist-om. V prípade záujmu, na základe Vášho profilu, telefonicky kontaktujeme uvedenú referenciu. Všetci žiadatelia budú vyrozumení o našom rozhodnutí do 48 hodín, niektorí obdržia pozvánku do druhého stupňa výberového procesu.

2. stupeň

Krátky logicko-analytický a znalostný test je predložený žiadateľovi emailom v dohodnutom časovom limite alebo v sídle ECONOMIC CONSULTING, v ktorých kontrolujeme schopnosť logicky premýšlať v súvislostiach a schopnosť rýchlo riešiť náročné úlohy. Vaše jazykové znalosti, predošlé pracovné skúsenosti a univerzitné štúdiá budú konzultované ihneď po ukončení testov.

V prípade, že sa uchádzate o pozíciu Hlavného účtovníka, mali by ste byť schopní dokladovať precíznu znalosť finančného a nákladového účtovníctva. V rámci prípadovej štúdie overujeme znalosť podvojného účtovníctva v obchodnej spoločnosti. Budeme od Vás požadovať odpovede na otázky z oblasti pravidiel účtovnej závierky podľa IFRS alebo slovenských štandardov (GAAP).

V prípade, že sa uchádzate o pozíciu v ramci oddelenia daňového poradenstva, otestujeme Vás na prípadovej štúdii. Budete musieť správne odpovedať na otázky z dvoch daňových štúdií v slovenskom jazyku so zreteľom na DPH a daň z príjmov právnických osôb.

3. stupeň

V prípade, že uspejete v druhom kole stretnete sa s CFO alebo Managing Partner-kou. Cieľom stretnutia je spoznať Vaše osobnostné predpoklady, motiváciu, schopnosť dlhodobo pracovať v rámci tímu a Vaše očakávania od pracovnej pozície.

Tešíme sa Váš email so životopisom na office@ec-sk.sk! Prosím nezabudnite nás kontaktovať v prípade akýchkoľvek otázok!